ISO 9001 | Konsalting | Beograd | Srbija | EkoTim

ISO - 9001

Posedovanje sertifikata ISO 9001 u današnjim uslovima poslovanja predstavlja garanciju kvaliteta koju Vaši klijenti očekuju. ISO 9001 je međunarodni standard koji reguliše sitem upravljanja kvalitetom. Osnovni postulat ovog standarda je zadovoljenje potreba korisnika. Ovaj međunarodni standard upravljanja kvalitetom je primjenjiv na sve vidove proizvodnje i pružanja usluga. Ovaj međunarodni standard je baziran na osam principa:

1. Organizacija usredsređena na kupca
2. Liderstvo
3. Uključenost zaposlenih
4. Procesni pristup
5. Sistemski pristup upravljanju
6. Neprekidno unapređenje
7. Prilaz donošenju odluka na bazi činjenica
8. Obostrano korisni odnosi sa dobavljačima

Implementacijom standarda ISO 9001 u svoj poslovni sistem, olakšavate i definišete poslovanje, zahvaljujući jasnoj podeli odgovornosti. Pored toga ovaj sistem, koji je baziran na procesnom pristupu, jasno pomaže u definisanju ulaznih i izlaznih elemenata procesa. Sasmim tim dobijamo polaznu osnovu za preispitivanje samih procesa, dalje planiranje kao i merenje zadovoljstva klijenata. Osvrtanjem na potrebe Vaših klijenata i stepen ispunjenja njihovih očekivanja, dobijate u mnogome na poverenju klijenata a time raste i Vaš ugled na tržištu. Uvođenjem ISO 9001 standarda u Vašu organizaciju Ostvarujete brojne prednosti, poput:
• Organizacije sa definisanim odgovornostima;
• Definisanje poslovnih procesa, ulaza i izlaza iz procesa;
• Poslovni sitem koji ima ugled među korisnicima;
• Smanjenje škarta i racionalizacija porizvodnje;
Saradnja sa našom kućom obezbeđuje Vam potpunu stručnu konsultantsku pomoć u implementaciji ovog standarda, u optimalnim rokovima. Veliki broj zadovoljnih korisnika govori u korist naše efikasnosti.

Kontakt

Adresa

  • Dr. Dragoslava Popovića 12 lokal 5,
    11000 Beograd, Srbija

Telefoni

  • +381 (11) 323 8220
    +381 (63) 224 834

E-mail

  • office@ddd.rs

ajax
ajax